OBOJSTRANNÉ PREKLADY slovenčina-taliančina

Linguavox sa špecializuje na preklady zo slovenčiny do taliančiny a z taliančiny do slovenčiny. Navyše ponúkame taktiež preklady do viac ako 1500 rôznych jazykových kombinácií, vrátane kombinácií minoritných jazykov.

Náš systém riadenia kvality je certifikovaný podža normy ISO-9001 a naše prekladatežské služby do/z taliančiny zodpovedajú norme ISO 17100. Európske štandardy týkajúce sa kvality prekladov predpisujú, že preklad ako služba sa musí sklada minimálne z dvoch odlišných a nevyhnutných fáz: preklad a nezávislá korektúra (vykonaná inou osobou ako je prekladatež). Zároveň jasne definujú profesionálnu spôsobilos prekladatežov a korektorov (vyššie prekladatežské vzdelanie (medzinárodne uznávaný titul); obdobná kvalifikácia v akejkožvek inej oblasti plus minimálne dva roky doloženej profesionálnej praxe v odbore prekladatežstvo; alebo viac ako pä rokov doloženej profesionálnej praxe v odbore prekladatežstvo).

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku zdarma na preklad zo slovenčiny do taliančiny alebo naopak.

PREKLADATEźSKÉ SLUŽBY SLOVENČINA-TALIANČINA

  • Ponúkame taktiež overené preklady, preklady úradné, medicínske, farmaceutické, vedecké, právne, marketingové, preklady patentov, z oblasti cestovného ruchu, preklady webových stránok a tlmočnícke služby. Oznámte nám, čo potrebujete preloži (webové stránky, dokumenty, manuály, prezentácie, správy, patenty, úradné dokumenty atď.) a my vám poskytneme nezáväznú cenovú kalkuláciu v našej pracovnej dobe do jednej hodiny.