DỊCH THUẬT Việt-Đức

Tại LinguaVox chúng tôi chuyên dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Đức, và dịch thuật từ tiếng Đức sang tiếng Việt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ dịch thuật ở hơn 1.500 cặp ngôn ngữ khác nhau, gồm cả các cặp ngôn ngữ thiểu số.

Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO-9001, và Dịch vụ Dịch thuật Tiếng Đức của chúng tôi theo tiêu chuẩn ISO 17100. Nếu bạn giao phó tài liệu dịch Việt-Đức của mình cho chúng tôi: một biên dịch viên sẽ dịch tài liệu sang tiếng mẹ đẻ của mình, một người đánh giá có chuyên môn về lĩnh vực đ̣i hỏi sẽ so sánh văn bản nguồn và văn bản đích và đề xuất cách sửa lỗi, và cuối cùng một trong những điều phối viên của chúng tôi sẽ giám sát tất cả các giai đoạn của dự án và thực hiện kiểm soát chất lượng cuối cùng trước khi giao.

Hãy yêu cầu báo giá miễn phí không bắt buộc dành cho dịch vụ dịch thuật Việt-Đức.

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VIỆT-ĐỨC

  • Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ dịch thuật tuyên thệ, hành chính, y tế, dược học, khoa học, tài chính, luật pháp, tiếp thị, du lịch, bằng sáng chế và trang web và một dịch vụ phiên dịch. Hãy cho chúng tôi biết thể loại mà bạn muốn dịch (trang web, tài liệu, sổ tay, bài thuyết trình, báo cáo, bằng sáng chế, tài liệu chính thức, v.v…) và chúng tôi sẽ gửi báo giá không bắt buộc cho bạn trong vòng 1 giờ hành chính.