DỊCH THUẬT Việt-Ý

Tại LinguaVox chúng tôi chuyên dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Ý, và dịch thuật từ tiếng Ý sang tiếng Việt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ dịch thuật ở hơn 1.500 cặp ngôn ngữ khác nhau, gồm cả các cặp ngôn ngữ thiểu số.

Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO-9001, và Dịch vụ Dịch thuật Tiếng Ý theo tiêu chuẩn ISO 17100. Tiêu chuẩn Châu Âu này, đặc biệt cho ngành dịch thuật, nêu rơ rằng một dịch vụ dịch thuật phải gồm ít nhất hai giai đoạn khác nhau và bắt buộc: dịch và đánh giá độc lập (bởi một người không phải là biên dịch viên) và định nghĩa rõ năng lực chuyên môn của biên dịch viên và người đánh giá (tốt nghiệp đại học chính quy về dịch thuật (bằng cấp được công nhận); bằng cấp tương đương trong một lĩnh vực bất kỳ khác và thêm tối thiểu hai năm kinh nghiệm dịch thuật có tài liệu dẫn chứng; hoặc trên năm năm kinh nghiệm dịch thuật chuyên nghiệp có tài liệu dẫn chứng).

Hãy yêu cầu báo giá miễn phí không bắt buộc dành cho dịch thuật Việt-Ý.

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VIỆT-Ý

  • Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ dịch thuật tuyên thệ, hành chính, y tế, dược học, khoa học, tài chính, luật pháp, tiếp thị, du lịch, bằng sáng chế và trang web và một dịch vụ phiên dịch. Hãy cho chúng tôi biết thể loại mà bạn muốn dịch (trang web, tài liệu, sổ tay, bài thuyết trình, báo cáo, bằng sáng chế, tài liệu chính thức, v.v…) và chúng tôi sẽ gửi báo giá không bắt buộc cho bạn trong vòng 1 giờ hành chính.