DỊCH THUẬT Việt-Tây Ban Nha

Tại LinguaVox chúng tôi chuyên dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Tây Ban Nha, và dịch thuật từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Việt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ dịch thuật ở hơn 1.500 cặp ngôn ngữ khác nhau, gồm cả các cặp ngôn ngữ thiểu số.

Nếu bạn giao phó tài liệu dịch Việt-Tây Ban Nha của mình cho chúng tôi, tài liệu của bạn sẽ được dịch bởi một biên dịch viên chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO-9001/EN-15038 của chúng tôi và có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà tài liệu đó nói tới.

Hãy yêu cầu báo giá miễn phí không bắt buộc dành cho dịch thuật Việt-Tây Ban Nha.

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VIỆT-TÂY BAN NHA

  • Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ dịch thuật tuyên thệ, hành chính, y tế, dược học, khoa học, tài chính, luật pháp, tiếp thị, du lịch, bằng sáng chế và trang web và một dịch vụ phiên dịch. Hãy cho chúng tôi biết thể loại mà bạn muốn dịch (trang web, tài liệu, sổ tay, bài thuyết trình, báo cáo, bằng sáng chế, tài liệu chính thức, v.v…) và chúng tôi sẽ gửi báo giá không bắt buộc cho bạn trong vòng 1 giờ hành chính.
  • Biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha của chúng tôi dịch sang tiếng Tây Ban Nha Chuẩn hoặc tiếng Tây Ban Nha Quốc tế, và sang mọi biến thể tiếng Tây Ban Nha: Tiếng Tây Ban Nha ở Tây Ban Nha, Ac-hen-ti-na, Bô-li-vi-a, Chi-lê, Cô-lum-bi-a, Costa Rica, Cu Ba, Ecuador, El Salvador, Guantemala, Ghi-nê xích đạo, Honduras, Mê-hi-cô, Nicaragua, Panama, Parayguay, Peru, Puerto Rico, Cộng hòa Dominican, Uruguay và Venezuela.
  • Phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha: dịch nối (từng câu một) hay dịch hộ tống, dịch đuổi, dịch thầm (chuchotage), dịch đồng thời (từ cabin), dịch tuyên thệ (phiên dịch luật pháp/tòa án trước phiên tòa, văn phòng công chứng viên, v.v...) và dịch qua điện thoại (cuộc gọi ba chiều) hoặc qua nhắn tin tức thời. Chúng tôi cung cấp một số loại phiên dịch chỉ ở Tây Ban Nha (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, v.v…) và một số nước Châu Âu nhất định khác (xin vui lòng hỏi).
  • Chúng tôi cũng dịch sang các ngôn ngữ khác được sử dụng ở Tây Ban Nha: Bax-cơ, Catalan, Galixia, và Valencia.